تعرفه ها

تعرفه سيم كارت های دائمی

نام سيم كارت :

Postpaid SIM Card for ThurayaIP

Thuraya IP تعرفه ها و بسته های مصرفی

توضيحات مربوط به سيم کارت, شرايط عمومی و نرخ مکالمات برای مقاصد مختلف آن (اینجا کلیک کنید).

Charging increment

  • Calls are charged based on 60-second increments
  • Units: USD per Minute

GmPRS

  • GMPRS Services is charged based on minimum volume of 10KB and 10KB increments

SMS

  • SMS is charged per 160-character